دروغی بنام " عصر ارتباطات" ؟

دروغی بنام ” عصر ارتباطات” ؟