غم دنیاست وقتی عشقت دور از اینجاست

متن اهنگ غم دنیاس